ARAB TO NUPE By Adamu Idris Manarakis niw,

Woga e wagan Dandan wo e nyi u jinfo, wun gonyi na wo a gan nya ezazhi ba, ke nya wotso lugwa na a. (To preserve a culture, you don’t need much from borrowing when you have yours_aim)

 

ARABIC NUPE

1. Harram Elekpe

2. Hazaba Fanni

3. Hakika Acin

4. Lefi/Zunubi Leba

5. Zina Ecinda

6. Wufi Gafi

7. Hankali Ekpyada

8. Sama Efinti

9. Ibada Sokowun

10. Sallah Sokowun

11. Azun Eminwan

12. Masallaci Sokowunba

13. Liman Ndaman

14. Ladan Ezayici

15. Aljanna Eminmanwo

16. Halamari Kpikpa

17. Halaka Gbin

18. Gafara Fifa

19. Harufa Pati gun

20. Tawaf Minmangoba

21. Stoning Takun ce

22. Annabi Tunci

23. Malahika Sheshi

24. Jannu Zakuku

25. Shetan Zadede

26. Mani Nuwan-yavun

27. Baligi Saba/ko

28. Alkawali Eganladhishi

29. Kurani Tsatsa

30. Albarika Egwasheloye

31. Lada Shengwa

32. Aminci Bape/Bago

33. Mutunci Dzoda

34. Bori Bidini

35. Imani Nyagbanwu.

 

 

*Adamu Idris Manarakis niw, a

Nupe Language Professor Honourary,

Tashiru Nupe & Founder/ Director ILLEC,

11th October, 2023.

Related posts